CSL

CSL
Chưa bắt đầu
08:00 30/09
Cavalry FC
VS
Valour

Ngày 01/10/2023

CSL
Chưa bắt đầu
01:00 01/10
HFX Wanderers FC
VS
Forge FC
CSL
Chưa bắt đầu
04:00 01/10
Pacific FC
VS
Vancouver FC
CSL
Chưa bắt đầu
06:30 01/10
York United FC
VS
Atletico Ottawa

Ngày 07/10/2023

CSL
Chưa bắt đầu
06:30 07/10
Valour
VS
HFX Wanderers FC
CSL
Chưa bắt đầu
09:30 07/10
Vancouver FC
VS
York United FC

Ngày 08/10/2023

CSL
Chưa bắt đầu
03:00 08/10
Forge FC
VS
Atletico Ottawa
CSL
Chưa bắt đầu
06:00 08/10
Cavalry FC
VS
Pacific FC